حرف روز  

بازگشت   حرف روز

مدال ها
لیست مدال های کاربران
آیکون تصویر عنوان مدال / توضیحات کاربرانی که موفق به دریافت مدال ها شده اند
مدال کاربران فعال مدال کاربران فعال
این مدال به کاربرانی داده می شود که با ارسال های خود ، هرچند تعداد آنها محدود باشد اما با توجه به بار علمی مطالب به دیگران یاری می رسانند
کاربرانی که موفق به دریافت این مدال شده اند: 1
Butterfly
رتبه دوم بهترین نویسنده سال رتبه دوم بهترین نویسنده سال
این مدال به کاربرانی داده خواهد شد که در طول یک سال بهترین مطالب علمی را با بالاترین بار ارزشی ارائه داده و به مقام دوم در این زمینه نائل گشته اند.
ارائه مطالب جدید از طرف خود کاربر و عدم کپی برداری از سایر سایت ها نیز امتیاز بالایی در بدست آوردن این مدال برا ی کاربر دارد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه اول بهترین نویسنده سال رتبه اول بهترین نویسنده سال
این مدال به کاربرانی داده خواهد شد که در طول یک سال بهترین مطالب علمی را با بالاترین بار ارزشی ارائه داده و به مقام اول در این زمینه نائل گشته اند.
ارائه مطالب جدید از طرف خود کاربر و عدم کپی برداری از سایر سایت ها نیز امتیاز بالایی در بدست آوردن این مدال برا ی کاربر دارد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه سوم بهترین نویسنده سال رتبه سوم بهترین نویسنده سال
این مدال به کاربرانی داده خواهد شد که در طول یک سال بهترین مطالب علمی را با بالاترین بار ارزشی ارائه داده و به مقام سوم در این زمینه نائل گشته اند.
ارائه مطالب جدید از طرف خود کاربر و عدم کپی برداری از سایر سایت ها نیز امتیاز بالایی در بدست آوردن این مدال برا ی کاربر دارد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
طلای بیشترین تشکرشده ها طلای بیشترین تشکرشده ها
مقام اول سال برای بیشترین تشکرشده ها
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
نقره بیشترین تشکرشده ها نقره بیشترین تشکرشده ها
مقام دوم سال برای بیشترین تشکرشده ها
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
برنز بیشترین تشکرشده ها برنز بیشترین تشکرشده ها
مقام سوم سال برای بیشترین تشکرشده ها
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه اول مسابقات برگزار شده رتبه اول مسابقات برگزار شده
این مدال مربوط به کاربرانی می باشد که موفق به کسب مقام اول در مسابقات برگزار شده از طرف سایت شده اند. نوع و چگونگی مسابقات در توضیحات بیشتر پس از دریافت مدال توسط کاربر ذکرخواهد شد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه دوم مسابقات برگزار شده رتبه دوم مسابقات برگزار شده
این مدال مربوط به کاربرانی می باشد که موفق به کسب مقام دوم در مسابقات برگزار شده از طرف سایت شده اند. نوع و چگونگی مسابقات در توضیحات بیشتر پس از دریافت مدال توسط کاربر ذکرخواهد شد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه سوم مسابقات برگزار شده رتبه سوم مسابقات برگزار شده
این مدال مربوط به کاربرانی می باشد که موفق به کسب مقام سوم در مسابقات برگزار شده از طرف سایت شده اند. نوع و چگونگی مسابقات در توضیحات بیشتر پس از دریافت مدال توسط کاربر ذکرخواهد شد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
مدال طلای متنوع ترین مقالات مدال طلای متنوع ترین مقالات
مقام اول سال برای ارائه دهنده متنوع ترین مقالات
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
مدال نقره  متنوع ترین مقالا مدال نقره متنوع ترین مقالا
مقام دوم سال برای ارائه دهنده متنوع ترین مقالات
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
مدال برنز متنوع ترین مقالات مدال برنز متنوع ترین مقالات
مقام سوم سال برای ارائه دهنده متنوع ترین مقالات
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه اول بیشترین ارسالها رتبه اول بیشترین ارسالها
رتبه اول سال برای بیشترین ارسال ها در تمام تالارهای گفتگوی سایت
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه دوم بیشترین ارسالها رتبه دوم بیشترین ارسالها
رتبه دوم سال برای بیشترین ارسال ها در تمام تالارهای گفتگوی سایت
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه سوم بیشترین ارسالها رتبه سوم بیشترین ارسالها
رتبه سوم سال برای بیشترین ارسال ها در تمام تالارهای گفتگوی سایت
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه چهارم بیشترین ارسالها رتبه چهارم بیشترین ارسالها
رتبه چهارم سال برای بیشترین ارسال ها در تمام تالارهای گفتگوی سایت
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه پنجم بیشترین ارسالها رتبه پنجم بیشترین ارسالها
رتبه پنجم سال برای بیشترین ارسال ها در تمام تالارهای گفتگوی سایت
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه ششم بیشترین ارسالها رتبه ششم بیشترین ارسالها
رتبه ششم سال برای بیشترین ارسال ها در تمام تالارهای گفتگوی سایت
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه هفتم بیشترین ارسالها رتبه هفتم بیشترین ارسالها
رتبه هفتم سال برای بیشترین ارسال ها در تمام تالارهای گفتگوی سایت
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه هشتم بیشترین ارسالها رتبه هشتم بیشترین ارسالها
رتبه هشتم سال برای بیشترین ارسال ها در تمام تالارهای گفتگوی سایت
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه نهم بیشترین ارسالها رتبه نهم بیشترین ارسالها
رتبه نهم سال برای بیشترین ارسال ها در تمام تالارهای گفتگوی سایت
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه  دهم بیشترین ارسالها رتبه دهم بیشترین ارسالها
رتبه دهم سال برای بیشترین ارسال ها در تمام تالارهای گفتگوی سایت
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
اولین کاربر سال اولین کاربر سال
رتبه اول معروف ترین کاربر سال
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
دومین کاربر سال دومین کاربر سال
رتبه دوم معروف ترین کاربر سال
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
سومین کاربر سال سومین کاربر سال
رتبه سوم معروف ترین کاربر سال
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
اولین شروع کننده تاپیک سال اولین شروع کننده تاپیک سال
مقام اول سال برای برترین شروع کننده های تاپیک (موضوعات)
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
دومین شروع کننده تاپیک سال دومین شروع کننده تاپیک سال
مقام دوم سال برای برترین شروع کننده های تاپیک (موضوعات)
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
سومین شروع کننده تاپیک سال سومین شروع کننده تاپیک سال
مقام سوم سال برای برترین شروع کننده های تاپیک (موضوعات)
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
طلای بیشترین ارسال ها طلای بیشترین ارسال ها
مقام اول سال برای بیشترین ارسال در تالارها
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
نقره بیشترین ارسال ها نقره بیشترین ارسال ها
مقام دوم سال برای بیشترین ارسال در تالارها
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
برنز بیشترین ارسال ها برنز بیشترین ارسال ها
مقام سوم سال برای بیشترین ارسال در تالارها
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
مدال طلای پروفایل شخصی مدال طلای پروفایل شخصی
رتبه اول سال برای زیباترین پروفایل شخصی
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
مدال نقره پروفایل شخصی مدال نقره پروفایل شخصی
رتبه دوم سال برای زیباترین پروفایل شخصی
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
مدال برنز پروفایل شخصی مدال برنز پروفایل شخصی
رتبه سوم سال برای زیباترین پروفایل شخصی
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
طلای پرطرفدارترین کاربران طلای پرطرفدارترین کاربران
رتبه اول سال برای پرطرفدارترین کاربران
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
نقره پرطرفدارترین کاربران نقره پرطرفدارترین کاربران
رتبه دوم سال برای پرطرفدارترین کاربران
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
برنز پرطرفدارترین کاربران برنز پرطرفدارترین کاربران
رتبه سوم سال برای پرطرفدارترین کاربران
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
طلای بالاترین بار علمی طلای بالاترین بار علمی
رتبه اول سال برای بالاترین بار علمی
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
نقره بالاترین بار علمی نقره بالاترین بار علمی
رتبه دوم سال برای بالاترین بار علمی
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
برنز بالاترین بار علمی برنز بالاترین بار علمی
رتبه سوم سال برای بالاترین بار علمی
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه اول بهترین مدیران رتبه اول بهترین مدیران
رتبه اول سال برای بهترین مدیران
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه دوم بهترین مدیران رتبه دوم بهترین مدیران
رتبه دوم سایت برای بهترین مدیران
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه سوم بهترین مدیران رتبه سوم بهترین مدیران
رتبه سوم سایت برای بهترین مدیران
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
اولین گروه دسته جمعی اولین گروه دسته جمعی
مقام اول سال برای راه اندازی پرطرفدارترین گروه های دسته جمعی
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
دومین گروه دسته جمعی دومین گروه دسته جمعی
مقام دوم سال برای راه اندازی پرطرفدارترین گروه های دسته جمعی
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
سومین گروه دسته جمعی سومین گروه دسته جمعی
مقام سوم سال برای راه اندازی پرطرفدارترین گروه های دسته جمعی
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
اولین مقاله سال اولین مقاله سال
مدال طلا برای ارائه پرطرفدارترین مقاله سال
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
دومین مقاله سال دومین مقاله سال
مدال نقره برای ارائه پرطرفدارترین مقاله سال
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
سومین مقاله سال سومین مقاله سال
مدال برنز برای ارائه پرطرفدارترین مقاله سال
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
طلای داغ ترین مقاله طلای داغ ترین مقاله
مدال طلا برای ارائه داغ ترین مقاله سال
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
نقره داغ ترین مقاله نقره داغ ترین مقاله
مدال نقره برای ارائه داغ ترین مقاله سال
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
برنز داغ ترین مقاله برنز داغ ترین مقاله
مدال برنز برای ارائه داغ ترین مقاله سال
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه اول منظم ترین کاربر رتبه اول منظم ترین کاربر
رتبه اول سال برای منظم ترین کاربر سایت
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه دوم منظم ترین کاربر رتبه دوم منظم ترین کاربر
رتبه دوم سال برای منظم ترین کاربر سایت
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
رتبه سوم منظم ترین کاربر رتبه سوم منظم ترین کاربر
رتبه سوم سال برای منظم ترین کاربر سایت
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
طلای بهترین کاربر سال طلای بهترین کاربر سال
مدال طلا برای بهترین کاربر سال
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
نقره  بهترین کاربر سال نقره بهترین کاربر سال
مدال نقره برای بهترین کاربر سال
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
برنز بهترین کاربر سال برنز بهترین کاربر سال
مدال برنز برای بهترین کاربر سال
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
اولین کاربر تمام تالارها اولین کاربر تمام تالارها
دارنده مدال طلا برای مهمترین کاربرسال در تمام تالارهای گفتگو
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
دومین کاربر تمام تالارها دومین کاربر تمام تالارها
دارنده مدال نقره برای مهمترین کاربرسال در تمام تالارهای گفتگو
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
سومین کاربر تمام تالارها سومین کاربر تمام تالارها
دارنده مدال برنز برای مهمترین کاربرسال در تمام تالارهای گفتگو
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
بهترین نویسنده ماه بهترین نویسنده ماه
این مدال به کاربرانی داده می شود که در هر ماه به عنوان بهترین نویسنده شناخته شوند و مطالب علمی با بالاترین بار علمی و ارزشی را در سایت ارائه دهند.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
متنوع ترین مقالات متنوع ترین مقالات
این مدال در هر ماه به کاربری تعلق می گیرد که در نوشته های خود از متنوع ترین و جدیدترین بخش ها و عناوین در زمینه تخصصی تالارهای گفتگو بهره گیرد.
کاربرانی که موفق به دریافت این مدال شده اند: 1
Sasha
برترین تشکرشده ها برترین تشکرشده ها
در هر ماه ، این مدال به کاربرانی داده می شوند که به دلیل راهنمایی های مفید و پست های ارزشمند خود، بیشترین تشکرها را از سایر بینندگان کسب نمایند.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
مدال معروف ترین کاربر ماه مدال معروف ترین کاربر ماه
این مدال در هر ماه، به یکی از کاربرانی که به دلیل فعالیت های دائمی و حضور همیشگی خود در سایت بیشترین تعداد بیننده را داشته و معروف ترین کاربر شناخته شود تعلق می گیرد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
برترین شروع کننده های تاپیک برترین شروع کننده های تاپیک
این مدال به صورت ماهیانه به کاربرانی تعلق می گیرد که بیشترین تعداد موضوعات جدید را آغاز نمایند. البته چنانچه این موضوعات دارای بار ارزشی پایین بوده و تنها برای کسب رتبه اتخاذ شود در محاسبه نهایی برای کاربر امتیاز منفی خواهد داشت.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
برترین ارسال کننده ماه برترین ارسال کننده ماه
در هر ماه این مدال به کاربری تعلق می گیرد که دارای بیشترین تعداد ارسال ها در تالارهای گفتگوی عمومی می باشد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
زیباترین پروفایل شخصی زیباترین پروفایل شخصی
این مدال در هر ماه به کاربری تعلق می گیرد که با توجه به سلیقه شخصی خود موفق به کسب طرحی زیباترین پروفایل شخصی شود. ( کاربران برای تغییر ظاهر پروفایل خود به راحتی می توانند از "سفارشی کردن پروفایل" در "کنترل پنل شما" استفاده نمایند )
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
پرطرفدارترین کاربران پرطرفدارترین کاربران
این مدال در هر ماه به کاربری تعلق می گیرد که با توجه به جنبه های گوناگون فعالیت اجتماعی خود، تشکر ها ، راهنمایی ها ، گروه های دسته جمعی، لیست دوستان، زیبایی پروفایل شخصی ، مطالب مفید و... دارای بیشترین تعداد طرفدار در بین اعضای سایت باشد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
بالاترین بار علمی بالاترین بار علمی
این مدال در هر ماه از بین کاربران به کاربری تعلق می گیرید که با توجه به دانش علمی بالای خود همیشه مطالب درستی را در پاسخ به سوالات سایر کاربران ارئه داده و دیگر کاربران کاملاً قادر باشند تا بر جواب های این کاربر اعتماد نمایند. این مدال دارای بار ارزشی بسیار بالایی است و ممکن است به هیچ کاربری تعلق نگیرد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
بهترین مدیران بهترین مدیران
این مدال مختص مدیران و مسئولین سایت است و در هر ماه به کاربری تعلق می گیرد که بیشترین فعالیت مفید و نظارت دائمی بر تالارهای گفتگو را داشته و با اطلاع رسانی همیشگی خود در حفظ نظم و آرامش تالارها موثر واقع شده است.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
برترین گروه های دسته جمعی برترین گروه های دسته جمعی
این مدال در هر ماه به کاربری تعلق می گیرد که موفق به راه اندازی مفیدترین گروه دسته جمعی با بالاترین تعداد عضو و بالاترین میزان فعالیت در گروه خود شود.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
پربیننده ترین مطلب ماه پربیننده ترین مطلب ماه
به کاربرانی که مطلب ارسال شده توسط آنها به عنوان پربیننده ترین مطلب ماه شناخته شود این مدال داده خواهد شد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
داغ ترین مطلب ماه داغ ترین مطلب ماه
در هر ماه به کاربری که مطلب ارسال توسط او دارای بیشترین پرسش و پاسخ و پیگیری توسط سایر کاربران باشد این مدال داده خواهد شد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
منظم ترین کاربر ماه منظم ترین کاربر ماه
این مدال در هر ماه به کاربری تعلق می گیرد که بالاترین میزان نظم و ترتیب را دا رائه مطالب خود و همچنین همکاری با سایت داشته باشد. از جمله مهمترین موارد در نظر گرفته شده در اعطای این مدال upload نمودن عکس های مطالب و مقالات در بخش ویژه upload خود سایت ( با آدرس http://upload.harferooz.com ) و همچنین attach نمودن فایل ها در سایت بجای ارجاء آنها با لینک به سایر سایت ها ، نوشتن tag برای هر موضوع و همچنین منظم بودن مطالب نگارش یافته توسط کاربر می باشد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
بهترین کاربران سایت بهترین کاربران سایت
این مدال به کاربرانی تعلق می گیرد که نه تنها در یک بخش از سایت، بلکه در تمامی تالارهای گوناگون سایت با عناوین مختلف علمی مشغول به فعالیت دائمی و مفید می باشند. حضور اینچنین کاربرانی در سایت بسیار ارزشمند بوده و کاربرانی که موفق به کسب این مدال می شوند از ارزش بسیار بالایی برخوردارند. این مدال بسیار مهم بوده و تنها به گروه خاصی از کاربران تعلق می گیرد. همچنین این مدال یک مدال عمومی می باشد و اگرچه پروفایل کاربران در هر تالار متمایز از پروفایل او در سایر تالارها می باشد اما کاربر پس از دریافت این مدال می تواند در هر تالاری، پس از درخواست از مدیر ارشد سایت اقدام به نمایش آن در پروفایل جدید خود نماید. انتخاب و تایید این گروه از کاربران یس از درخواست خود کاربر، تنها از طریق مدیر اصلی تمام تالارها صورت می گیرد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
کاربر ویژه ماه کاربر ویژه ماه
این مدال پس ازارتقاء کاربران از سطح کاربرمعمولی به کاربر ویژه به آنها داده خواهد شد. عوامل گوناگونی در ارتقاء سطح یک کاربر معمولی به کاربر ویژه نقش دارند که از جمله مهمترین آنها می توان به فعالیت دائمی کاربر در سایت اشاره کرد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
همکار سایت همکار سایت
این مدال به کاربران و کاربران ویژه ای که پس از فعالیت دائمی و یاری رساندن مسئولین سایت و همچنین اطلاع رسانی تخلفات و مشکلات ایجاد شده در تالارها به مدیران سایت گامی در جهت کمک و همکاری با سایت برمی دارند داده خواهد شد. سطح دسترسی این گروه از کاربران در سایت بالاتر از سایر کاربران است .
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
مدیر سایت مدیر سایت
در صورتی که کاربران معمولی در یک پروسه دائمی و همیشگی در سایت حضور فعال داشته و به کمک و یاری سایر کاربران و مدیران سایت بپردازند امکان ارتقاء آنها به مدیریت سایت وجود دارد و این مدال مختص این گروه از کاربران می باشد. این گروه از کاربران قدرت نظارت بر پست های سایر کاربران را دارا می باشند و دارای اختیارات بالاتری نسبت به گروه های قبلی می باشند.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
مدیر ارشد سایت مدیر ارشد سایت
کاربرانی که پس از یک دوره طولانی همکاری با سایت یاور همیشگی سایر کاربران بوده و موفق به کسب امتیازات ویژه یک کاربر معمولی شده باشند پس از تایید ریاست کل سایت به مقام مدیریت ارشد سایت ارتقاء خواهند یافت. کسب مقام "مدیریت" سایت پیش از رسیدن به "مدیریت ارشد" الزامی است. همچنین عوامل گوناگونی در تایید و انتخاب یک مدیر ارشد وجود دارد که از جمله آن می توان به تعداد و ارزش سایر مدال های کاربر که نشان دهنده فعالیت موثر او در سایت می باشند اشاره نمود. مدیران ارشد دارای توانایی بالایی در سایت می باشند و همچنین قدرت کنترل پست ها و نظارت بر سایر کاربران را دارا هستند.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
مدیر کل سایت مدیر کل سایت
کاربران معدودی به این درجه خواهند رسید. مدیریت کل سایت به معنی دارا بودن اختیارات بسیار بالایی در سایت می باشد و این گروه از کاربران قدرت نظارت کامل و رسیدگی بر تمامی قسمت های سایت را دارند. تنها کاربرانی که پیش از این موفق به کسب مقام "مدیریت ارشد سایت" شده اند و پس از تایید رسمی آنها توسط ریاست اصلی سایت می توانند به این رتبه ارتقاء یافته و دارنده این مدال باشند. این گروه از مدیران علاوه بر نظارت بر سایر کاربران معمولی قدرت نظارت بر سایر مدیران را نیز داشته و رسیدن به این مرحله نیازمند امتیازات و درجات بالایی برای یک کاربر معمولی می باشد. با این حال کاربران فعالی که حضور طولانی وهمیشگی در سایت دارند امکان دریافت این درجه را پیدا خواهند نمود.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
ریاست سایت ریاست سایت
ارتقاء سطح کاربر به ریاست سایت به معنی دارا بودن اختیارات کامل در سایت بوده و بالاترین درجه ارزشی در بین تمامی کاربران و گروه های سایت به شمار می آید. بدیهی است که این مقام برای کاربران معمولی به راحتی کسب نخواهد شد وشاید سال ها به طول انجامد. کاربری که موفق به کسب این مدال شده است دارای بالاترین میزان دسترسی ها به تمامی بخش های سایت می باشد و قادر به تعیین مدیران کل، مدیران ارشد و تمام گروه های کاربری است.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
بیشترین کاربر مهمان بیشترین کاربر مهمان
هر کاربر جدید در هنگام ثبت نام قادر است نام یکی از اعضای قبلی را به عنوان معرف سایت اعلام نماید. این مدال به کاربری تعلق می گیرد که بشترین تعداد دوستان و کاربران مهمان را به سایت دعوت نماید.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
مدال تخصصی حرف روز (1) مدال تخصصی حرف روز (1)
این مدال جزو 5 مدال تخصصی حرف روزمی باشد که به مناسبت های ویژه و در شرایط خاصی به برخی از کاربران ممکن است تعلق بگیرد و علت دریافت این جایزه نیزهمراه با اعطای مدال اعلام خواهد شد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
مدال تخصصی حرف روز (2) مدال تخصصی حرف روز (2)
این مدال جزو 5 مدال تخصصی حرف روزمی باشد که به مناسبت های ویژه و در شرایط خاصی به برخی از کاربران ممکن است تعلق بگیرد و علت دریافت این جایزه نیزهمراه با اعطای مدال اعلام خواهد شد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
مدال تخصصی حرف روز (3) مدال تخصصی حرف روز (3)
این مدال جزو 5 مدال تخصصی حرف روزمی باشد که به مناسبت های ویژه و در شرایط خاصی به برخی از کاربران ممکن است تعلق بگیرد و علت دریافت این جایزه نیزهمراه با اعطای مدال اعلام خواهد شد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
مدال تخصصی حرف روز (4) مدال تخصصی حرف روز (4)
این مدال جزو 5 مدال تخصصی حرف روزمی باشد که به مناسبت های ویژه و در شرایط خاصی به برخی از کاربران ممکن است تعلق بگیرد و علت دریافت این جایزه نیزهمراه با اعطای مدال اعلام خواهد شد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است
مدال تخصصی حرف روز (5) مدال تخصصی حرف روز (5)
این مدال جزو 5 مدال تخصصی حرف روزمی باشد که به مناسبت های ویژه و در شرایط خاصی به برخی از کاربران ممکن است تعلق بگیرد و علت دریافت این جایزه نیزهمراه با اعطای مدال اعلام خواهد شد.
تاکنون هیچ کاربری موفق به دریافت این مدال نشده است

 
انتخاب سریع یک انجمن

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است