حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:25: 25 25
:17: 17 17
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:28: 28 28
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:16: 16 16
:8: 8 8
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:27: 27 27
:11: 11 11
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:blum2: Blum2 Blum2
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:empathy: Empathy Empathy
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:good2: Good2 Good2
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:cray: Cray Cray
:3mad: Mad Mad
:fool2: Fool2 Fool2
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:boredom: Boredom Boredom
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:secret3: Secret Secret
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:blum1: Blum1 Blum1
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:drinks: Drinks Drinks
:ok3: Ok Ok
:good: Good Good
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:congratulate: Congratulate Congratulate
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:fool: Fool Fool
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:bomb: Bomb Bomb
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:3sad: Sad Sad
:greeting: Greeting Greeting
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:acute: Acute Acute
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:dance2: Dance2 Dance2
:music3: Music Music
:fool3: Fool3 Fool3
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:clapping: Clapping Clapping
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:banned: Banned Banned
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:baby: Baby Baby
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:alien: Alien Alien
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:boxing: Boxing Boxing
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:batman: Batman Batman
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:balloon: Balloon Balloon
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:apploud: Apploud Apploud
:smurf: Smurf Smurf
:2guns: 2guns 2guns
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:bye2: Bye2 Bye2
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:blow: Blow Blow
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:beta: Beta Beta
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:bangin: Bangin Bangin
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:arrow: Arrow Arrow
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:ah: Ah Ah
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:bored: Bored Bored
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:bash: Bash Bash
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:bad: Bad Bad
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:angel: Angel Angel
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:brow: Brow Brow
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:bleh: Bleh Bleh
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:pray: Pray Pray
:beee: Beee Beee
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:ban: Ban Ban
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:arabia: Arabia Arabia
:sniper: Sniper Sniper
:afro: Afro Afro
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:bye3: Bye3 Bye3
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:blush: Blush Blush
:throb: Throb Throb
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:bann: Bann Bann
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:artist: Artist Artist
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:boxed: Boxed Boxed
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:biggrin: Biggrin Biggrin
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:bath: Bath Bath
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:bag: Bag Bag
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:angry: Angry Angry
:smoke: Smoke Smoke
:1eye: 1eye 1eye
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:bye: Bye Bye
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:blind: Blind Blind
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:beer: Beer Beer
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:band: Band Band
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:argue: Argue Argue
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:aggressive: Aggressive Aggressive
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:book: Book Book
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:2x1: 21 21
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:5i5: 55 55
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:41y: 41 41
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:4u7: 47 47
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:2g6: 26 26
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:42m: 42 42
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است