حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:22: 22 22
:6: 6 6
:30: 30 30
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:25: 25 25
:17: 17 17
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:28: 28 28
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:18: 18 18
:10: 10 10
:26: 26 26
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:13: 13 13
:5: 5 5
:29: 29 29
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:16: 16 16
:8: 8 8
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:11: 11 11
:27: 27 27
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:bye3: Bye3 Bye3
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:blush: Blush Blush
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:beee: Beee Beee
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:ban: Ban Ban
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:arabia: Arabia Arabia
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:afro: Afro Afro
:nuke: Nuke Nuke
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:boxed: Boxed Boxed
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:biggrin: Biggrin Biggrin
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:bann: Bann Bann
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:artist: Artist Artist
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:ok: Ok Ok
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:starwars: Starwars Starwars
:1eye: 1eye 1eye
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:bye: Bye Bye
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:blind: Blind Blind
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:bath: Bath Bath
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:bag: Bag Bag
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:angry: Angry Angry
:phone: Phone Phone
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:book: Book Book
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:beer: Beer Beer
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:band: Band Band
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:argue: Argue Argue
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:aggressive: Aggressive Aggressive
:nyam: Nyam Nyam
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:boxing: Boxing Boxing
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:banned: Banned Banned
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:baby: Baby Baby
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:alien: Alien Alien
:oops: Oops Oops
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:bye2: Bye2 Bye2
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:blow: Blow Blow
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:batman: Batman Batman
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:balloon: Balloon Balloon
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:apploud: Apploud Apploud
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:2guns: 2guns 2guns
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:bored: Bored Bored
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:beta: Beta Beta
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:bangin: Bangin Bangin
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:arrow: Arrow Arrow
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:ah: Ah Ah
:offtopic: Offtopic Offtopic
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:brow: Brow Brow
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:bleh: Bleh Bleh
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:bash: Bash Bash
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:bad: Bad Bad
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:angel: Angel Angel
:osama: Osama Osama
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:10nh: 10 10
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:8_002: 8 002 8 002
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:4u7: 47 47
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:f3: 3 3
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:2g6: 26 26
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:z6: 6 6
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:1mm4: 14 14
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:42m: 42 42
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4h: 4 4
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:2x1: 21 21
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:x7: 7 7
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:7_002: 7 002 7 002
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:5i5: 55 55
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:1w9: 19 19
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:41y: 41 41
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:x5: 5 5
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است