حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:22: 22 22
:6: 6 6
:30: 30 30
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:25: 25 25
:17: 17 17
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:28: 28 28
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:18: 18 18
:10: 10 10
:26: 26 26
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:13: 13 13
:5: 5 5
:29: 29 29
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:16: 16 16
:8: 8 8
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:11: 11 11
:27: 27 27
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:clapping: Clapping Clapping
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:fool2: Fool2 Fool2
:cray: Cray Cray
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:fool: Fool Fool
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:book: Book Book
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:beer: Beer Beer
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:band: Band Band
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:argue: Argue Argue
:flower: Flower Flower
:aggressive: Aggressive Aggressive
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:boxing: Boxing Boxing
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:banned: Banned Banned
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:baby: Baby Baby
:fox: Fox Fox
:alien: Alien Alien
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:bye2: Bye2 Bye2
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:blow: Blow Blow
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:batman: Batman Batman
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:balloon: Balloon Balloon
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:apploud: Apploud Apploud
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:2guns: 2guns 2guns
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:bored: Bored Bored
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:beta: Beta Beta
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:bangin: Bangin Bangin
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:arrow: Arrow Arrow
:flowers: Flowers Flowers
:ah: Ah Ah
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:brow: Brow Brow
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:bleh: Bleh Bleh
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:bash: Bash Bash
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:bad: Bad Bad
:friend: Friend Friend
:angel: Angel Angel
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:bye3: Bye3 Bye3
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:blush: Blush Blush
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:beee: Beee Beee
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:ban: Ban Ban
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:arabia: Arabia Arabia
:flex: Flex Flex
:afro: Afro Afro
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:boxed: Boxed Boxed
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:biggrin: Biggrin Biggrin
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:bann: Bann Bann
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:artist: Artist Artist
:football: Football Football
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:bye: Bye Bye
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:blind: Blind Blind
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:bath: Bath Bath
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:bag: Bag Bag
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:angry: Angry Angry
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:1eye: 1eye 1eye
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:42m: 42 42
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:2x1: 21 21
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:5i5: 55 55
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:41y: 41 41
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:4u7: 47 47
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:2g6: 26 26
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است