حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:32: 32 32
:108: 108 108
:27: 27 27
:100: 100 100
:72: 72 72
:11: 11 11
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:35: 35 35
:111: 111 111
:30: 30 30
:103: 103 103
:22: 22 22
:75: 75 75
:67: 67 67
:6: 6 6
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:25: 25 25
:78: 78 78
:17: 17 17
:46: 46 46
:38: 38 38
:33: 33 33
:28: 28 28
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:23: 23 23
:76: 76 76
:15: 15 15
:68: 68 68
:7: 7 7
:44: 44 44
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:26: 26 26
:79: 79 79
:18: 18 18
:10: 10 10
:55: 55 55
:47: 47 47
:34: 34 34
:110: 110 110
:29: 29 29
:102: 102 102
:74: 74 74
:13: 13 13
:66: 66 66
:5: 5 5
:58: 58 58
:50: 50 50
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:16: 16 16
:69: 69 69
:8: 8 8
:61: 61 61
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:dance: Dance Dance
:notme: Notme Notme
:hmm: Hmm Hmm
:smoke: Smoke Smoke
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:sly: Sly Sly
:confused: Confused Confused
:yes2: Yes2 Yes2
:goof: Goof Goof
:shocking: Shocking Shocking
:cheers: Cheers Cheers
:wink2: Wink2 Wink2
:friend: Friend Friend
:scooter: Scooter Scooter
:naughty: Naughty Naughty
:walkman: Walkman Walkman
:fish: Fish Fish
:rotfl: Rotfl Rotfl
:love: Love Love
:tomato: Tomato Tomato
:evil: Evil Evil
:ranting: Ranting Ranting
:lamo: Lamo Lamo
:third: Third Third
:drool: Drool Drool
:play_ball: Play Ball Play Ball
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:surrender: Surrender Surrender
:doctor: Doctor Doctor
:osama: Osama Osama
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:idea: Idea Idea
:strange: Strange Strange
:diablo: Diablo Diablo
:nuke: Nuke Nuke
:homestar: Homestar Homestar
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:cry: Cry Cry
:newyear: Newyear Newyear
:happy: Happy Happy
:smile2: Smile2 Smile2
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:zipped: Zipped Zipped
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:shuriken: Shuriken Shuriken
:clap: Clap Clap
:wow: Wow Wow
:fyou: Fyou Fyou
:secret: Secret Secret
:captain: Captain Captain
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:flex: Flex Flex
:saddam: Saddam Saddam
:mad2: Mad2 Mad2
:tooth: Tooth Tooth
:fight: Fight Fight
:rifle: Rifle Rifle
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:duel: Duel Duel
:pray2: Pray2 Pray2
:king: King King
:talk: Talk Talk
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:photo2: Photo2 Photo2
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:stupid: Stupid Stupid
:dj: Dj Dj
:ok: Ok Ok
:hug: Hug Hug
:spam: Spam Spam
:crying: Crying Crying
:nono: Nono Nono
:hi: Hi Hi
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:sick: Sick Sick
:clown: Clown Clown
:yawn: Yawn Yawn
:goodbye: Goodbye Goodbye
:shifty: Shifty Shifty
:censored: Censored Censored
:whistle: Whistle Whistle
:football: Football Football
:santa: Santa Santa
:music: Music Music
:vampire: Vampire Vampire
:fireman: Fireman Fireman
:rockon: Rockon Rockon
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:time: Time Time
:em: Em Em
:puppy: Puppy Puppy
:kwasny: Kwasny Kwasny
:think: Think Think
:drag: Drag Drag
:pizza: Pizza Pizza
:jester: Jester Jester
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:hysterical: Hysterical Hysterical
:starwars: Starwars Starwars
:death: Death Death
:notworthy: Notworthy Notworthy
:hockey: Hockey Hockey
:smurf: Smurf Smurf
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:smartass: Smartass Smartass
:confused2: Confused2 Confused2
:yinyang: Yinyang Yinyang
:google: Google Google
:shopping: Shopping Shopping
:chef: Chef Chef
:winking: Winking Winking
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:scream: Scream Scream
:nene: Nene Nene
:wallbash: Wallbash Wallbash
:fishhit: Fishhit Fishhit
:rtfm: Rtfm Rtfm
:love2: Love2 Love2
:tongue: Tongue Tongue
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:rap: Rap Rap
:laugh: Laugh Laugh
:threat: Threat Threat
:drooling: Drooling Drooling
:pokey: Pokey Pokey
:kicking: Kicking Kicking
:sweat: Sweat Sweat
:doh: Doh Doh
:phone: Phone Phone
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:innocent: Innocent Innocent
:stressed: Stressed Stressed
:disgust: Disgust Disgust
:nyam: Nyam Nyam
:hoover: Hoover Hoover
:sorry: Sorry Sorry
:cry2: Cry2 Cry2
:no: No No
:happybday: Happybday Happybday
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:construction: Construction Construction
:zorro: Zorro Zorro
:group: Group Group
:shutup: Shutup Shutup
:clap2: Clap2 Clap2
:yahoo: Yahoo Yahoo
:gathering: Gathering Gathering
:serenade: Serenade Serenade
:cat: Cat Cat
:wc: Wc Wc
:flower: Flower Flower
:sailor: Sailor Sailor
:man: Man Man
:tv: Tv Tv
:finger: Finger Finger
:rip: Rip Rip
:listen: Listen Listen
:thumbup: Thumbup Thumbup
:eat: Eat Eat
:puke: Puke Puke
:kiss: Kiss Kiss
:tastey: Tastey Tastey
:dots: Dots Dots
:pimp: Pimp Pimp
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:oops: Oops Oops
:hurray: Hurray Hurray
:specool: Specool Specool
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:nonono: Nonono Nonono
:hitler: Hitler Hitler
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:sleep: Sleep Sleep
:cold: Cold Cold
:yes: Yes Yes
:goodnight: Goodnight Goodnight
:shit: Shit Shit
:chair: Chair Chair
:wink: Wink Wink
:fox: Fox Fox
:scared: Scared Scared
:na: Na Na
:victory: Victory Victory
:first: First First
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:lookaround: Lookaround Lookaround
:toilet: Toilet Toilet
:euro: Euro Euro
:question: Question Question
:lady: Lady Lady
:thinking: Thinking Thinking
:drive: Drive Drive
:plane: Plane Plane
:jockey: Jockey Jockey
:sun: Sun Sun
:dntknw: Dntknw Dntknw
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:icecream: Icecream Icecream
:stoned: Stoned Stoned
:detective: Detective Detective
:no_clue: No Clue No Clue
:holiday: Holiday Holiday
:sniper: Sniper Sniper
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:smile: Smile Smile
:confused3: Confused3 Confused3
:yu: Yu Yu
:gossip: Gossip Gossip
:shout: Shout Shout
:chinese: Chinese Chinese
:winkiss: Winkiss Winkiss
:furious: Furious Furious
:second: Second Second
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:watsup: Watsup Watsup
:fishing: Fishing Fishing
:sad: Sad Sad
:mad: Mad Mad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:excl: Excl Excl
:red_indian: Red Indian Red Indian
:laught: Laught Laught
:throb: Throb Throb
:drunk: Drunk Drunk
:pray: Pray Pray
:kid: Kid Kid
:swoon: Swoon Swoon
:donatello: Donatello Donatello
:photo: Photo Photo
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:in_love: In Love In Love
:stretcher: Stretcher Stretcher
:dizzy: Dizzy Dizzy
:offtopic: Offtopic Offtopic
:horse: Horse Horse
:sos: Sos Sos
:crybaby: Crybaby Crybaby
:no2: No2 No2
:help: Help Help
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:shy: Shy Shy
:clover: Clover Clover
:yak: Yak Yak
:geek: Geek Geek
:sheep: Sheep Sheep
:cat2: Cat2 Cat2
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:flowers: Flowers Flowers
:samui: Samui Samui
:mobile: Mobile Mobile
:unsure: Unsure Unsure
:firefox: Firefox Firefox
:rlol: Rlol Rlol
:lol: Lol Lol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:eek: Eek Eek
:punk: Punk Punk
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:taz: Taz Taz
:down: Down Down
:pirate: Pirate Pirate
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:42m: 42 42
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:2x1: 21 21
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:5i5: 55 55
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:41y: 41 41
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:4u7: 47 47
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:2g6: 26 26
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است