حرف روز  

بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:16: 16 16
:8: 8 8
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:27: 27 27
:11: 11 11
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:25: 25 25
:17: 17 17
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:28: 28 28
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:fox: Fox Fox
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:na: Na Na
:first: First First
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:sick: Sick Sick
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:smurf: Smurf Smurf
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:smartass: Smartass Smartass
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:flowers: Flowers Flowers
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:friend: Friend Friend
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:sleep: Sleep Sleep
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:sad: Sad Sad
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:flex: Flex Flex
:sniper: Sniper Sniper
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:smile: Smile Smile
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:watsup: Watsup Watsup
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:football: Football Football
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:shy: Shy Shy
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:death: Death Death
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:smoke: Smoke Smoke
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:sly: Sly Sly
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:hysterical: Hysterical Hysterical
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:flower: Flower Flower
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:smile2: Smile2 Smile2
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:4u7: 47 47
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:2g6: 26 26
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:42m: 42 42
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:2x1: 21 21
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:5i5: 55 55
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:41y: 41 41
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است