حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:16: 16 16
:8: 8 8
:55: 55 55
:47: 47 47
:34: 34 34
:110: 110 110
:27: 27 27
:102: 102 102
:74: 74 74
:11: 11 11
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:113: 113 113
:30: 30 30
:105: 105 105
:22: 22 22
:77: 77 77
:69: 69 69
:6: 6 6
:61: 61 61
:37: 37 37
:32: 32 32
:108: 108 108
:25: 25 25
:100: 100 100
:17: 17 17
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:111: 111 111
:28: 28 28
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:23: 23 23
:78: 78 78
:15: 15 15
:7: 7 7
:46: 46 46
:38: 38 38
:33: 33 33
:26: 26 26
:101: 101 101
:18: 18 18
:73: 73 73
:10: 10 10
:65: 65 65
:49: 49 49
:112: 112 112
:29: 29 29
:104: 104 104
:76: 76 76
:13: 13 13
:68: 68 68
:5: 5 5
:44: 44 44
:36: 36 36
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:hurray: Hurray Hurray
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:samui: Samui Samui
:hitler: Hitler Hitler
:unsure: Unsure Unsure
:cowboy: Cowboy Cowboy
:rlol: Rlol Rlol
:haha: Haha Haha
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:cold: Cold Cold
:punk: Punk Punk
:goodnight: Goodnight Goodnight
:taz: Taz Taz
:chair: Chair Chair
:pirate: Pirate Pirate
:fox: Fox Fox
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:na: Na Na
:first: First First
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:shy: Shy Shy
:jockey: Jockey Jockey
:yak: Yak Yak
:dntknw: Dntknw Dntknw
:sheep: Sheep Sheep
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:icecream: Icecream Icecream
:wink2: Wink2 Wink2
:detective: Detective Detective
:scooter: Scooter Scooter
:holiday: Holiday Holiday
:walkman: Walkman Walkman
:crutch: Crutch Crutch
:rotfl: Rotfl Rotfl
:handshake: Handshake Handshake
:tomato: Tomato Tomato
:confused3: Confused3 Confused3
:ranting: Ranting Ranting
:gossip: Gossip Gossip
:third: Third Third
:chinese: Chinese Chinese
:play_ball: Play Ball Play Ball
:furious: Furious Furious
:surrender: Surrender Surrender
:canadian: Canadian Canadian
:osama: Osama Osama
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:smoke: Smoke Smoke
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:sly: Sly Sly
:kid: Kid Kid
:yes2: Yes2 Yes2
:donatello: Donatello Donatello
:shocking: Shocking Shocking
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:horse: Horse Horse
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:crybaby: Crybaby Crybaby
:saddam: Saddam Saddam
:help: Help Help
:tooth: Tooth Tooth
:cool: Cool Cool
:rifle: Rifle Rifle
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:clover: Clover Clover
:pray2: Pray2 Pray2
:geek: Geek Geek
:talk: Talk Talk
:cat2: Cat2 Cat2
:photo2: Photo2 Photo2
:flowers: Flowers Flowers
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:smile2: Smile2 Smile2
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:zipped: Zipped Zipped
:down: Down Down
:shuriken: Shuriken Shuriken
:in_love: In Love In Love
:wow: Wow Wow
:dizzy: Dizzy Dizzy
:secret: Secret Secret
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:whistle: Whistle Whistle
:dance: Dance Dance
:santa: Santa Santa
:hmm: Hmm Hmm
:vampire: Vampire Vampire
:crazy: Crazy Crazy
:rockon: Rockon Rockon
:haha2: Haha2 Haha2
:time: Time Time
:confused: Confused Confused
:puppy: Puppy Puppy
:goof: Goof Goof
:think: Think Think
:cheers: Cheers Cheers
:pizza: Pizza Pizza
:friend: Friend Friend
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:sick: Sick Sick
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:yawn: Yawn Yawn
:doctor: Doctor Doctor
:shifty: Shifty Shifty
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:diablo: Diablo Diablo
:scream: Scream Scream
:homestar: Homestar Homestar
:wallbash: Wallbash Wallbash
:cry: Cry Cry
:rtfm: Rtfm Rtfm
:happy: Happy Happy
:tongue: Tongue Tongue
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:rap: Rap Rap
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:threat: Threat Threat
:clap: Clap Clap
:pokey: Pokey Pokey
:fyou: Fyou Fyou
:sweat: Sweat Sweat
:captain: Captain Captain
:phone: Phone Phone
:flex: Flex Flex
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:smurf: Smurf Smurf
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:smartass: Smartass Smartass
:king: King King
:yinyang: Yinyang Yinyang
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:shopping: Shopping Shopping
:idea: Idea Idea
:winking: Winking Winking
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:hug: Hug Hug
:wc: Wc Wc
:crying: Crying Crying
:sailor: Sailor Sailor
:hi: Hi Hi
:tv: Tv Tv
:cop: Cop Cop
:rip: Rip Rip
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:thumbup: Thumbup Thumbup
:clown: Clown Clown
:puke: Puke Puke
:goodbye: Goodbye Goodbye
:tastey: Tastey Tastey
:censored: Censored Censored
:pimp: Pimp Pimp
:football: Football Football
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:kwasny: Kwasny Kwasny
:zorro: Zorro Zorro
:drag: Drag Drag
:shutup: Shutup Shutup
:jester: Jester Jester
:yahoo: Yahoo Yahoo
:dj: Dj Dj
:serenade: Serenade Serenade
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:hysterical: Hysterical Hysterical
:wink: Wink Wink
:death: Death Death
:scared: Scared Scared
:hockey: Hockey Hockey
:victory: Victory Victory
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:hammer: Hammer Hammer
:toilet: Toilet Toilet
:confused2: Confused2 Confused2
:question: Question Question
:google: Google Google
:thinking: Thinking Thinking
:chef: Chef Chef
:plane: Plane Plane
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:sleep: Sleep Sleep
:kicking: Kicking Kicking
:yes: Yes Yes
:doh: Doh Doh
:shit: Shit Shit
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:second: Second Second
:hoover: Hoover Hoover
:watsup: Watsup Watsup
:cry2: Cry2 Cry2
:sad: Sad Sad
:happybday: Happybday Happybday
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:construction: Construction Construction
:red_indian: Red Indian Red Indian
:group: Group Group
:throb: Throb Throb
:clap2: Clap2 Clap2
:pray: Pray Pray
:gathering: Gathering Gathering
:swoon: Swoon Swoon
:cat: Cat Cat
:photo: Photo Photo
:flower: Flower Flower
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:sniper: Sniper Sniper
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:smile: Smile Smile
:kiss: Kiss Kiss
:yu: Yu Yu
:dots: Dots Dots
:shout: Shout Shout
:innocent: Innocent Innocent
:winkiss: Winkiss Winkiss
:disgust: Disgust Disgust
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:1w9: 19 19
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:4u7: 47 47
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:x5: 5 5
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:2g6: 26 26
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:8_002: 8 002 8 002
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:10nh: 10 10
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:f3: 3 3
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:42m: 42 42
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:z6: 6 6
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:2x1: 21 21
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:1mm4: 14 14
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:5i5: 55 55
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:4h: 4 4
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:41y: 41 41
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:x7: 7 7
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است