حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:16: 16 16
:8: 8 8
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:27: 27 27
:11: 11 11
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:25: 25 25
:17: 17 17
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:28: 28 28
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:clapping: Clapping Clapping
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:fool2: Fool2 Fool2
:cray: Cray Cray
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:fool: Fool Fool
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:bye: Bye Bye
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:blind: Blind Blind
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:bath: Bath Bath
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:bag: Bag Bag
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:angry: Angry Angry
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:1eye: 1eye 1eye
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:book: Book Book
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:beer: Beer Beer
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:band: Band Band
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:argue: Argue Argue
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:aggressive: Aggressive Aggressive
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:boxing: Boxing Boxing
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:banned: Banned Banned
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:baby: Baby Baby
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:alien: Alien Alien
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:bye2: Bye2 Bye2
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:blow: Blow Blow
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:batman: Batman Batman
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:balloon: Balloon Balloon
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:apploud: Apploud Apploud
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:2guns: 2guns 2guns
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:bored: Bored Bored
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:beta: Beta Beta
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:bangin: Bangin Bangin
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:arrow: Arrow Arrow
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:ah: Ah Ah
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:brow: Brow Brow
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:bleh: Bleh Bleh
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:bash: Bash Bash
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:bad: Bad Bad
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:angel: Angel Angel
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:bye3: Bye3 Bye3
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:blush: Blush Blush
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:beee: Beee Beee
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:ban: Ban Ban
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:arabia: Arabia Arabia
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:afro: Afro Afro
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:boxed: Boxed Boxed
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:biggrin: Biggrin Biggrin
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:bann: Bann Bann
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:artist: Artist Artist
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:42m: 42 42
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:2x1: 21 21
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:5i5: 55 55
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:41y: 41 41
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:7_002: 7 002 7 002
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4u7: 47 47
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:2g6: 26 26
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است