حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:25: 25 25
:17: 17 17
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:28: 28 28
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:16: 16 16
:8: 8 8
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:27: 27 27
:11: 11 11
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:clapping: Clapping Clapping
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:fool2: Fool2 Fool2
:cray: Cray Cray
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:fool: Fool Fool
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:friend: Friend Friend
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:sick: Sick Sick
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:flex: Flex Flex
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:smurf: Smurf Smurf
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:smartass: Smartass Smartass
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:football: Football Football
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:shit: Shit Shit
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:sleep: Sleep Sleep
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:yes: Yes Yes
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:flower: Flower Flower
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:sniper: Sniper Sniper
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:smile: Smile Smile
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:cold: Cold Cold
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:fox: Fox Fox
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:na: Na Na
:first: First First
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:shy: Shy Shy
:haha: Haha Haha
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:smoke: Smoke Smoke
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:sly: Sly Sly
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:flowers: Flowers Flowers
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:smile2: Smile2 Smile2
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:42m: 42 42
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:2x1: 21 21
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5i5: 55 55
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:41y: 41 41
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:4u7: 47 47
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:2g6: 26 26
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است