حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:6: 6 6
:30: 30 30
:22: 22 22
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:17: 17 17
:25: 25 25
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:28: 28 28
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:15: 15 15
:7: 7 7
:23: 23 23
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:18: 18 18
:10: 10 10
:26: 26 26
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:13: 13 13
:5: 5 5
:29: 29 29
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:16: 16 16
:8: 8 8
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:11: 11 11
:27: 27 27
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:fool: Fool Fool
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:clapping: Clapping Clapping
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:fool2: Fool2 Fool2
:cray: Cray Cray
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:brow: Brow Brow
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:bleh: Bleh Bleh
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:bash: Bash Bash
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:bad: Bad Bad
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:angel: Angel Angel
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:bye3: Bye3 Bye3
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:blush: Blush Blush
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:beee: Beee Beee
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ban: Ban Ban
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:arabia: Arabia Arabia
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:afro: Afro Afro
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:boxed: Boxed Boxed
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:biggrin: Biggrin Biggrin
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:bann: Bann Bann
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:artist: Artist Artist
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:bye: Bye Bye
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:blind: Blind Blind
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:bath: Bath Bath
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:bag: Bag Bag
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:angry: Angry Angry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:1eye: 1eye 1eye
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:book: Book Book
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:beer: Beer Beer
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:band: Band Band
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:argue: Argue Argue
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:aggressive: Aggressive Aggressive
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:boxing: Boxing Boxing
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:banned: Banned Banned
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:baby: Baby Baby
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:alien: Alien Alien
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:bye2: Bye2 Bye2
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:blow: Blow Blow
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:batman: Batman Batman
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:balloon: Balloon Balloon
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:apploud: Apploud Apploud
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:2guns: 2guns 2guns
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:bored: Bored Bored
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:beta: Beta Beta
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:bangin: Bangin Bangin
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:arrow: Arrow Arrow
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:ah: Ah Ah
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:4u7: 47 47
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:2g6: 26 26
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:42m: 42 42
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:2x1: 21 21
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:5i5: 55 55
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:41y: 41 41
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است