حرف روز  

بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:25: 25 25
:17: 17 17
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:28: 28 28
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:16: 16 16
:8: 8 8
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:27: 27 27
:11: 11 11
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:bye: Bye Bye
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:blind: Blind Blind
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:bath: Bath Bath
:sly: Sly Sly
:bag: Bag Bag
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:angry: Angry Angry
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:1eye: 1eye 1eye
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:book: Book Book
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:beer: Beer Beer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:band: Band Band
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:argue: Argue Argue
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:aggressive: Aggressive Aggressive
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:boxing: Boxing Boxing
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:banned: Banned Banned
:sick: Sick Sick
:baby: Baby Baby
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:alien: Alien Alien
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:bye2: Bye2 Bye2
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:blow: Blow Blow
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:batman: Batman Batman
:smartass: Smartass Smartass
:balloon: Balloon Balloon
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:apploud: Apploud Apploud
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:2guns: 2guns 2guns
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:bored: Bored Bored
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:beta: Beta Beta
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:bangin: Bangin Bangin
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:arrow: Arrow Arrow
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:ah: Ah Ah
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:brow: Brow Brow
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:bleh: Bleh Bleh
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:bash: Bash Bash
:sleep: Sleep Sleep
:bad: Bad Bad
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:angel: Angel Angel
:wink: Wink Wink
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:bye3: Bye3 Bye3
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:blush: Blush Blush
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:beee: Beee Beee
:smile: Smile Smile
:ban: Ban Ban
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:arabia: Arabia Arabia
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:afro: Afro Afro
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:boxed: Boxed Boxed
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:biggrin: Biggrin Biggrin
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:bann: Bann Bann
:shy: Shy Shy
:artist: Artist Artist
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:42m: 42 42
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:2x1: 21 21
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:5i5: 55 55
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1mm4: 14 14
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:41y: 41 41
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:4u7: 47 47
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1w9: 19 19
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:2g6: 26 26
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است