حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:25: 25 25
:17: 17 17
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:28: 28 28
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:16: 16 16
:8: 8 8
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:27: 27 27
:11: 11 11
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:banned: Banned Banned
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:baby: Baby Baby
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:alien: Alien Alien
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:boxing: Boxing Boxing
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:balloon: Balloon Balloon
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:apploud: Apploud Apploud
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:2guns: 2guns 2guns
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:bye2: Bye2 Bye2
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:blow: Blow Blow
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:batman: Batman Batman
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:rip: Rip Rip
:bangin: Bangin Bangin
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:arrow: Arrow Arrow
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:ah: Ah Ah
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:bored: Bored Bored
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:beta: Beta Beta
:tv: Tv Tv
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:bash: Bash Bash
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:bad: Bad Bad
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:angel: Angel Angel
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:brow: Brow Brow
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:bleh: Bleh Bleh
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:ban: Ban Ban
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:arabia: Arabia Arabia
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:afro: Afro Afro
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:bye3: Bye3 Bye3
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:blush: Blush Blush
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:beee: Beee Beee
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:bann: Bann Bann
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:artist: Artist Artist
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:boxed: Boxed Boxed
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:biggrin: Biggrin Biggrin
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:bag: Bag Bag
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:angry: Angry Angry
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:1eye: 1eye 1eye
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:bye: Bye Bye
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:blind: Blind Blind
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:bath: Bath Bath
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:band: Band Band
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:argue: Argue Argue
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:aggressive: Aggressive Aggressive
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:book: Book Book
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:beer: Beer Beer
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:2x1: 21 21
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:5i5: 55 55
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:41y: 41 41
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:8_002: 8 002 8 002
:4u7: 47 47
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:2g6: 26 26
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:42m: 42 42
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است