حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:5: 5 5
:29: 29 29
:13: 13 13
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:8: 8 8
:16: 16 16
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:27: 27 27
:11: 11 11
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:6: 6 6
:30: 30 30
:22: 22 22
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:25: 25 25
:17: 17 17
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:28: 28 28
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:7: 7 7
:23: 23 23
:15: 15 15
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:fool: Fool Fool
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:clapping: Clapping Clapping
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:fool2: Fool2 Fool2
:cray: Cray Cray
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:rockon: Rockon Rockon
:google: Google Google
:time: Time Time
:chef: Chef Chef
:puppy: Puppy Puppy
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:sick: Sick Sick
:hysterical: Hysterical Hysterical
:yawn: Yawn Yawn
:death: Death Death
:shifty: Shifty Shifty
:hockey: Hockey Hockey
:whistle: Whistle Whistle
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:santa: Santa Santa
:hammer: Hammer Hammer
:vampire: Vampire Vampire
:confused2: Confused2 Confused2
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:group: Group Group
:tongue: Tongue Tongue
:clap2: Clap2 Clap2
:rap: Rap Rap
:gathering: Gathering Gathering
:threat: Threat Threat
:cat: Cat Cat
:pokey: Pokey Pokey
:flower: Flower Flower
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:smurf: Smurf Smurf
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:smartass: Smartass Smartass
:innocent: Innocent Innocent
:yinyang: Yinyang Yinyang
:disgust: Disgust Disgust
:shopping: Shopping Shopping
:hoover: Hoover Hoover
:winking: Winking Winking
:cry2: Cry2 Cry2
:scream: Scream Scream
:happybday: Happybday Happybday
:wallbash: Wallbash Wallbash
:construction: Construction Construction
:rtfm: Rtfm Rtfm
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:haha: Haha Haha
:tv: Tv Tv
:cold: Cold Cold
:rip: Rip Rip
:goodnight: Goodnight Goodnight
:thumbup: Thumbup Thumbup
:chair: Chair Chair
:puke: Puke Puke
:fox: Fox Fox
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:na: Na Na
:first: First First
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:jockey: Jockey Jockey
:zorro: Zorro Zorro
:dntknw: Dntknw Dntknw
:shutup: Shutup Shutup
:hurray: Hurray Hurray
:yahoo: Yahoo Yahoo
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:serenade: Serenade Serenade
:hitler: Hitler Hitler
:wc: Wc Wc
:cowboy: Cowboy Cowboy
:sailor: Sailor Sailor
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:gossip: Gossip Gossip
:toilet: Toilet Toilet
:chinese: Chinese Chinese
:question: Question Question
:furious: Furious Furious
:thinking: Thinking Thinking
:canadian: Canadian Canadian
:plane: Plane Plane
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:sleep: Sleep Sleep
:icecream: Icecream Icecream
:yes: Yes Yes
:detective: Detective Detective
:shit: Shit Shit
:holiday: Holiday Holiday
:wink: Wink Wink
:crutch: Crutch Crutch
:scared: Scared Scared
:handshake: Handshake Handshake
:victory: Victory Victory
:confused3: Confused3 Confused3
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:clover: Clover Clover
:red_indian: Red Indian Red Indian
:geek: Geek Geek
:throb: Throb Throb
:cat2: Cat2 Cat2
:pray: Pray Pray
:flowers: Flowers Flowers
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:sniper: Sniper Sniper
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:smile: Smile Smile
:in_love: In Love In Love
:yu: Yu Yu
:dizzy: Dizzy Dizzy
:shout: Shout Shout
:horse: Horse Horse
:winkiss: Winkiss Winkiss
:crybaby: Crybaby Crybaby
:second: Second Second
:help: Help Help
:watsup: Watsup Watsup
:cool: Cool Cool
:sad: Sad Sad
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:confused: Confused Confused
:rlol: Rlol Rlol
:goof: Goof Goof
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:cheers: Cheers Cheers
:punk: Punk Punk
:friend: Friend Friend
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:shy: Shy Shy
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:yak: Yak Yak
:dance: Dance Dance
:sheep: Sheep Sheep
:hmm: Hmm Hmm
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:crazy: Crazy Crazy
:samui: Samui Samui
:haha2: Haha2 Haha2
:unsure: Unsure Unsure
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:tomato: Tomato Tomato
:clap: Clap Clap
:ranting: Ranting Ranting
:fyou: Fyou Fyou
:third: Third Third
:captain: Captain Captain
:play_ball: Play Ball Play Ball
:flex: Flex Flex
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:smoke: Smoke Smoke
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:sly: Sly Sly
:idea: Idea Idea
:yes2: Yes2 Yes2
:diablo: Diablo Diablo
:shocking: Shocking Shocking
:homestar: Homestar Homestar
:wink2: Wink2 Wink2
:cry: Cry Cry
:scooter: Scooter Scooter
:happy: Happy Happy
:walkman: Walkman Walkman
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:rotfl: Rotfl Rotfl
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:tooth: Tooth Tooth
:clown: Clown Clown
:rifle: Rifle Rifle
:goodbye: Goodbye Goodbye
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:censored: Censored Censored
:pray2: Pray2 Pray2
:football: Football Football
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:smile2: Smile2 Smile2
:jester: Jester Jester
:zipped: Zipped Zipped
:dj: Dj Dj
:shuriken: Shuriken Shuriken
:hug: Hug Hug
:wow: Wow Wow
:crying: Crying Crying
:secret: Secret Secret
:hi: Hi Hi
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:cop: Cop Cop
:saddam: Saddam Saddam
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:41y: 41 41
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:4u7: 47 47
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:2g6: 26 26
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:42m: 42 42
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:2x1: 21 21
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:5i5: 55 55
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است