حرف روز  

بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:17: 17 17
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:25: 25 25
:36: 36 36
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:28: 28 28
:34: 34 34
:15: 15 15
:7: 7 7
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:23: 23 23
:18: 18 18
:10: 10 10
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:26: 26 26
:37: 37 37
:32: 32 32
:13: 13 13
:5: 5 5
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:29: 29 29
:40: 40 40
:16: 16 16
:8: 8 8
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:11: 11 11
:78: 78 78
:46: 46 46
:27: 27 27
:38: 38 38
:33: 33 33
:6: 6 6
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:30: 30 30
:22: 22 22
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:smile2: Smile2 Smile2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:disgust: Disgust Disgust
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:sick: Sick Sick
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:flower: Flower Flower
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:innocent: Innocent Innocent
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:smurf: Smurf Smurf
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:smartass: Smartass Smartass
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:fox: Fox Fox
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:na: Na Na
:first: First First
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:nyam: Nyam Nyam
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:stressed: Stressed Stressed
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:sleep: Sleep Sleep
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:flowers: Flowers Flowers
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:sniper: Sniper Sniper
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:smile: Smile Smile
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:friend: Friend Friend
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:diablo: Diablo Diablo
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:shy: Shy Shy
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:flex: Flex Flex
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:idea: Idea Idea
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:smoke: Smoke Smoke
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:sly: Sly Sly
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:football: Football Football
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:41y: 41 41
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:f3: 3 3
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:z6: 6 6
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:4u7: 47 47
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:1mm4: 14 14
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:2g6: 26 26
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:4h: 4 4
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:x7: 7 7
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:42m: 42 42
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:1w9: 19 19
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:2x1: 21 21
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:x5: 5 5
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:5i5: 55 55
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:10nh: 10 10
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:8_002: 8 002 8 002
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است