حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:28: 28 28
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:16: 16 16
:8: 8 8
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:27: 27 27
:11: 11 11
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:25: 25 25
:17: 17 17
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:boxed: Boxed Boxed
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:biggrin: Biggrin Biggrin
:friend: Friend Friend
:bann: Bann Bann
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:artist: Artist Artist
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:bye: Bye Bye
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:blind: Blind Blind
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:bath: Bath Bath
:flex: Flex Flex
:bag: Bag Bag
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:angry: Angry Angry
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:1eye: 1eye 1eye
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:book: Book Book
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:beer: Beer Beer
:football: Football Football
:band: Band Band
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:argue: Argue Argue
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:aggressive: Aggressive Aggressive
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:boxing: Boxing Boxing
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:banned: Banned Banned
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:baby: Baby Baby
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:alien: Alien Alien
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:bye2: Bye2 Bye2
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:blow: Blow Blow
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:batman: Batman Batman
:flower: Flower Flower
:balloon: Balloon Balloon
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:apploud: Apploud Apploud
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:2guns: 2guns 2guns
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:bored: Bored Bored
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:beta: Beta Beta
:fox: Fox Fox
:bangin: Bangin Bangin
:na: Na Na
:first: First First
:arrow: Arrow Arrow
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:ah: Ah Ah
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:brow: Brow Brow
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:bleh: Bleh Bleh
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:bash: Bash Bash
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:bad: Bad Bad
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:angel: Angel Angel
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:bye3: Bye3 Bye3
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:blush: Blush Blush
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:beee: Beee Beee
:flowers: Flowers Flowers
:ban: Ban Ban
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:arabia: Arabia Arabia
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:afro: Afro Afro
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:2g6: 26 26
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:42m: 42 42
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:2x1: 21 21
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:5i5: 55 55
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:41y: 41 41
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:4u7: 47 47
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است