حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:78: 78 78
:23: 23 23
:15: 15 15
:46: 46 46
:7: 7 7
:38: 38 38
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:26: 26 26
:18: 18 18
:49: 49 49
:10: 10 10
:33: 33 33
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:29: 29 29
:13: 13 13
:44: 44 44
:5: 5 5
:36: 36 36
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:16: 16 16
:47: 47 47
:8: 8 8
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:27: 27 27
:58: 58 58
:50: 50 50
:11: 11 11
:34: 34 34
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:30: 30 30
:61: 61 61
:22: 22 22
:6: 6 6
:37: 37 37
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:25: 25 25
:56: 56 56
:17: 17 17
:40: 40 40
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:28: 28 28
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:red_indian: Red Indian Red Indian
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:sniper: Sniper Sniper
:flex: Flex Flex
:smile: Smile Smile
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:football: Football Football
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:shy: Shy Shy
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:death: Death Death
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:smoke: Smoke Smoke
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:sly: Sly Sly
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:hysterical: Hysterical Hysterical
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:flower: Flower Flower
:smile2: Smile2 Smile2
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:fox: Fox Fox
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:na: Na Na
:first: First First
:sick: Sick Sick
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:smurf: Smurf Smurf
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:smartass: Smartass Smartass
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:flowers: Flowers Flowers
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:dance: Dance Dance
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:friend: Friend Friend
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:sleep: Sleep Sleep
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:2x1: 21 21
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:5i5: 55 55
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:41y: 41 41
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:x7: 7 7
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:4u7: 47 47
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:2g6: 26 26
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:42m: 42 42
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است