حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:108: 108 108
:100: 100 100
:23: 23 23
:72: 72 72
:15: 15 15
:64: 64 64
:7: 7 7
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:111: 111 111
:103: 103 103
:26: 26 26
:75: 75 75
:18: 18 18
:67: 67 67
:10: 10 10
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:29: 29 29
:78: 78 78
:13: 13 13
:5: 5 5
:46: 46 46
:38: 38 38
:101: 101 101
:73: 73 73
:16: 16 16
:65: 65 65
:8: 8 8
:49: 49 49
:33: 33 33
:112: 112 112
:104: 104 104
:27: 27 27
:76: 76 76
:68: 68 68
:11: 11 11
:44: 44 44
:36: 36 36
:107: 107 107
:30: 30 30
:79: 79 79
:22: 22 22
:6: 6 6
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:110: 110 110
:102: 102 102
:25: 25 25
:74: 74 74
:17: 17 17
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:113: 113 113
:105: 105 105
:28: 28 28
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:sly: Sly Sly
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:flowers: Flowers Flowers
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:smoke: Smoke Smoke
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:crazy: Crazy Crazy
:smile2: Smile2 Smile2
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:friend: Friend Friend
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:hmm: Hmm Hmm
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:sick: Sick Sick
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:flex: Flex Flex
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:smartass: Smartass Smartass
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:football: Football Football
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:smurf: Smurf Smurf
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:sleep: Sleep Sleep
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:flower: Flower Flower
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:cowboy: Cowboy Cowboy
:smile: Smile Smile
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:fox: Fox Fox
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:na: Na Na
:first: First First
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:sniper: Sniper Sniper
:hitler: Hitler Hitler
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:shy: Shy Shy
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:42m: 42 42
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:2x1: 21 21
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:5i5: 55 55
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:41y: 41 41
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:4u7: 47 47
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:2g6: 26 26
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است