حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:22: 22 22
:6: 6 6
:30: 30 30
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:25: 25 25
:17: 17 17
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:28: 28 28
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:18: 18 18
:10: 10 10
:26: 26 26
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:13: 13 13
:5: 5 5
:29: 29 29
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:16: 16 16
:8: 8 8
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:11: 11 11
:27: 27 27
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:clapping: Clapping Clapping
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:blum2: Blum2 Blum2
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:empathy: Empathy Empathy
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:good2: Good2 Good2
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:cray: Cray Cray
:3mad: Mad Mad
:fool2: Fool2 Fool2
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:boredom: Boredom Boredom
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:secret3: Secret Secret
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:blum1: Blum1 Blum1
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:drinks: Drinks Drinks
:ok3: Ok Ok
:good: Good Good
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:congratulate: Congratulate Congratulate
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:fool: Fool Fool
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:bomb: Bomb Bomb
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:3sad: Sad Sad
:greeting: Greeting Greeting
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:acute: Acute Acute
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:dance2: Dance2 Dance2
:music3: Music Music
:fool3: Fool3 Fool3
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:argue: Argue Argue
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:aggressive: Aggressive Aggressive
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:smile2: Smile2 Smile2
:book: Book Book
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:beer: Beer Beer
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:band: Band Band
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:alien: Alien Alien
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:boxing: Boxing Boxing
:sick: Sick Sick
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:banned: Banned Banned
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:baby: Baby Baby
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:rtfm: Rtfm Rtfm
:apploud: Apploud Apploud
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:2guns: 2guns 2guns
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:bye2: Bye2 Bye2
:smartass: Smartass Smartass
:blow: Blow Blow
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:batman: Batman Batman
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:balloon: Balloon Balloon
:wallbash: Wallbash Wallbash
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:ah: Ah Ah
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:bored: Bored Bored
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:beta: Beta Beta
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:bangin: Bangin Bangin
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:arrow: Arrow Arrow
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:angel: Angel Angel
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:brow: Brow Brow
:sleep: Sleep Sleep
:bleh: Bleh Bleh
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:bash: Bash Bash
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:bad: Bad Bad
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:arabia: Arabia Arabia
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:afro: Afro Afro
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:bye3: Bye3 Bye3
:smile: Smile Smile
:blush: Blush Blush
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:beee: Beee Beee
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:ban: Ban Ban
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:boxed: Boxed Boxed
:shy: Shy Shy
:biggrin: Biggrin Biggrin
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:bann: Bann Bann
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:artist: Artist Artist
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:angry: Angry Angry
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:1eye: 1eye 1eye
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:bye: Bye Bye
:sly: Sly Sly
:blind: Blind Blind
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:bath: Bath Bath
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:bag: Bag Bag
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:10nh: 10 10
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:42m: 42 42
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:f3: 3 3
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:8_002: 8 002 8 002
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:2x1: 21 21
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:z6: 6 6
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:5i5: 55 55
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:1mm4: 14 14
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:41y: 41 41
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:4h: 4 4
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:x7: 7 7
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:4u7: 47 47
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:1w9: 19 19
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:7_002: 7 002 7 002
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:2g6: 26 26
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:x5: 5 5
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivation


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است